نوروزتجلی اندیشه های زرتشت درتفکرورفتارو گفتار فرزندان ایران است .
نوروز شناسنامه و هویت ماست .
پس می ستاییم نوروز را و ارج می نهیم خجسته آیین پارسیان پارس را

فرا رسیدن سال 1391 خورشیدی شاد باد...
عـــ ــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــ ــــیـــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــد
نــ ـــــ ــــــ ـــــ ــوــــ ـــــ ــــــ ـــــرـــــ ـــــــ ــــــوـــ ـــــــــ ــــــ ـــز

مبارکه مبارکه عید شما مبار که.

ســــال خوبی داشته باشین. 
مـــــــــوفـــــــــــق باشین.
بریم عـ ـیـ ـد دیدنی.